ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอภิชาติ อินมะกอกบางบ่อวิทยาคมร.ร.เถินวิทยา สพม.35
2นางสาวดุธาสิทธิ์ แดงงามหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ร.ร.นารายณ์คำผงวิทยา สพม.33
3นางวรรณา เพ็ชรรัตน์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการลาออกจากราชการ 
4นางสาวมลทิพย์ นาคใหม่นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการลาออกจากราชการ 
5นายเชาว์ แสงทองพุทธิรังสีพิบูลเกษียณอายุ 
6นายชาตรี ทิมางกูรวัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
7นายสมทรง บำรุงศิริพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
8นายอรุณ หมู่มากเทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
9นายชุมพร อ่ำช้างบางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
10นายวิสูตร ศรีวิลัยบางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
11นางปราณี ปั้นบัวดัดดรุณีเกษียณอายุ 
12นางสาวพรพิมล นิยมพันธุ์ดัดดรุณีเกษียณอายุ 
13นางพัชรีย์ เอี่ยมอาภรณ์ดัดดรุณีเกษียณอายุ 
14นางอุบลรัตน์ อัมพรโชติดัดดรุณีเกษียณอายุ 
15นายธีรวัฒน์ ตันเจริญดัดดรุณีเกษียณอายุ 
16นางวาสนา น้อยเชี่ยวกาญจน์ดัดดรุณีเกษียณอายุ 
17นางสาวสุรีมาตร์ เกษตรภิบาลดัดดรุณีเกษียณอายุ 
18นางลดาวัลย์ ศิริประเสริฐดัดดรุณีเกษียณอายุ 
19นายวงศ์ภิวัฒน์ คงสาครวัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
20นางสุรีย์ จันทศรวัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
21นายสุรพงษ์ รัตนแสงวัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
22นางสุธาทิพย์ หมอกเจริญวัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
23นางสาวพัชรา ชุนิวารวัฒน์วัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
24นางสมพร ทองกูลวัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
25นางสมพร กิตติกูลเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
26นางขวัญเรือน อรุณพงษ์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
27นายณรงค์ กิตินิรันดร์กูลเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
28นายสำราญ จูเจริญเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
29นางจงกล ตัณฑ์เจริญรัตน์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
30นางอังคณา แสงสว่างเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
31นายวิชาญ สุวรรณวงษ์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
32นางพันธุ์พิศ ตั้งจิตพิทักษ์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
33นางสุชาดา แรกตั้งเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
34นางสาวชวีพร เหลืองสุขเจริญเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
35นางพรรณทิพย์ ตุ่มศิริรัตน์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
36นายศิริพงศ์ ทีฆะเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทราเกษียณอายุ 
37นายสุเทพ ทองชูศักดิ์บางคล้าพิทยาคมเกษียณอายุ 
38นางรัชนี จำรูญโรจน์บางคล้าพิทยาคมเกษียณอายุ 
39นายเสน่ห์ วิจิตรกูลบางน้ำเปรี้ยววิทยาเกษียณอายุ 
40นายภูมิพัฒน์ วรรณนภาลัยบางน้ำเปรี้ยววิทยาเกษียณอายุ 
41นางกมลดา วัฒนเศรษฐบางน้ำเปรี้ยววิทยาเกษียณอายุ 
42นายสมนึก อมรวัฒนสวัสดิ์บางน้ำเปรี้ยววิทยาเกษียณอายุ 
43นางลักษณา ภักดีดอนฉิมพลีพิทยาคมเกษียณอายุ 
44นายสุเมธ ริดหมัดหมอนทองวิทยาเกษียณอายุ 
45นายวุฒ ซำสุรีย์หมอนทองวิทยาเกษียณอายุ 
46นางวัชรี และอิ่มหมอนทองวิทยาเกษียณอายุ 
47นางพรพิณ กตเวทิตาธรรมหมอนทองวิทยาเกษียณอายุ 
48นางเพ็ญนภา เวศวงศ์ษาทิพย์บางปะกง(บวรวิทยายน)เกษียณอายุ 
49นางสาวนงคราญ ทองเจือบางปะกง(บวรวิทยายน)เกษียณอายุ 
50นางวิรัตน์ วิรัชพันธุ์บางปะกง(บวรวิทยายน)เกษียณอายุ 
51นายนิพนธ์ ท้าวพาบางปะกง(บวรวิทยายน)เกษียณอายุ 
52นางกันยา ตันเจริญบางปะกง(บวรวิทยายน)เกษียณอายุ 
53นายสมบัติ รัตนครพุทธิรังสีพิบูลเกษียณอายุ 
54นางสาวอัจฉรา วัฒนะบุตรพุทธิรังสีพิบูลเกษียณอายุ 
55นางสุภาภร อิทธิโชติพุทธิรังสีพิบูลเกษียณอายุ 
56นายนิมิตร ไทยตระกูลพุทธิรังสีพิบูลเกษียณอายุ 
57นางพรทิพย์ วงศ์พยัคฆ์ผาณิตวิทยาเกษียณอายุ 
58นายเอนก หร่ายเจริญวิทยาราษฎร์รังสรรค์เกษียณอายุ 
59นางพูลสุข มาลาทองวิทยาราษฎร์รังสรรค์เกษียณอายุ 
60นายประภาส น้อยจินดาวิทยาราษฎร์รังสรรค์เกษียณอายุ 
61นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้ววิทยาราษฎร์รังสรรค์เกษียณอายุ 
62นางพรรณี แสงอรุณพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
63นางยุวดี จูงจันทร์พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
64นายธีรวัฒน์ รัตนวงศ์พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
65นางอุษา ศิริรักษ์พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
66นางสาววรินทร์พร หลายประสิทธิ์ไผ่แก้ววิทยาเกษียณอายุ 
67นายสมเกียรติ วัฒนพรไพโรจน์ราชสาส์นวิทยาเกษียณอายุ 
68นางมาลี กนกแก้วบางคล้าพิทยาคมเกษียณอายุ 
69นายชาญสินธุ์ กิจแสงทองสมุทรปราการเกษียณอายุ 
70นางสาววันดี วนภูสมุทรปราการเกษียณอายุ 
71นางณัทภิญญา ธรรมบำรุงสมุทรปราการเกษียณอายุ 
72นายบัญชา สรรพชัยสมุทรปราการเกษียณอายุ 
73นางนันทยา เชื้อทองสมุทรปราการเกษียณอายุ 
74นางอำไพวรรณ ธนสถิตตระกูลสมุทรปราการเกษียณอายุ 
75นางสาวสมพิศ เอี่ยมสุวรรณสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
76นางชื่นจิต ชุนหกรณ์สตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
77ว่าที่ร้อยตรีสงัด นาคสิงห์สตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
78นางสาวจิรา บุญรักษ์สตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
79นางศิริพร แทนบุญสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
80นายภัสส์กุญช์ ศิริศวร์ชยุตสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
81นางสุภาวดี บุญญาภิสิทธิโสภาสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
82นางสาวพัลลภา รื่นเริงสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
83นายไพศาล พุทธลีลาศสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
84นางสาวเย็นตา จิระโสภณรักษ์สตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
85นางสุภาพ แสงนวกิจสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
86นายสาสิทธิ์ ภู่มณีสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
87นางพรรัตน์ หวังวงศ์เจริญสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
88นายณรงค์ บุญญาภิสิทธิโสภาสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
89นางวิมลศรี แสงเดือนมัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
90นางรัตนา เกิดมงคลมัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
91นางสาวกัญญาวดี พึ่งเกตุมัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
92นางพรอนงค์ ลิ้มนราภิรมย์มัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
93นายสมชาย เขียวศิริมัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
94นายสถิตย์ สวนพรหมเทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
95นายไพฑูรย์ เทพสุวรรณ์เทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
96นายสำลี ดวงนาคเทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
97นางศรีสุรีย์ มณฑาเทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
98นางสุภีลาวัลย์ ยิ้มเนียมเทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
99นางพรรณิภา ศุระศรางค์เทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
100นายอุดม หมายเจริญหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเกษียณอายุ 
101นางสาวสำอางค์ จิตต์เจริญหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเกษียณอายุ 
102นางกฤษณา อ่อนนวมหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเกษียณอายุ 
103นางคันธรส ศิรินานุวัฒน์หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเกษียณอายุ 
104นายไพโรจน์ พลีทองหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเกษียณอายุ 
105นางพรทิพย์ มธุรพจน์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการเกษียณอายุ 
106นายวรนันท์ ทิพยรัตน์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการเกษียณอายุ 
107นางปราณี มณีเทศมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
108นางกนกพร ดวงยิหวาวิสุทธิกษัตรีเกษียณอายุ 
109นางนภนาง สัคคสรรค์วิสุทธิกษัตรีเกษียณอายุ 
110นางวรรณิภา จันทร์ฝอยวิสุทธิกษัตรีเกษียณอายุ 
111นายอดิศักดิ์ ทรัพย์สอนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
112นางสุคนธรัตน์ อินทรอำนวยราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
113นางรพีพรรณ เรืองรัมย์ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
114นายธราพงษ์ วงศ์โยธาราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
115นายอุดม ทูลประโคนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
116นางสาวสาธินี ขำสีทองราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
117นางกุลนิษฐ์ เบญจวรรณราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
118นายสุวุฒิ รักวิทย์บางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
119นางพัฒนี ศรีราษฏร์บางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
120นายอารี ปานนพภาบางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
121นางธิติมา อินทโมราบางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
122นายสมนึก อ่อนจันทร์บางแก้วประชาสรรค์เกษียณอายุ 
123นางกฤษณา ชาลีเครือบางแก้วประชาสรรค์เกษียณอายุ 
124นางสุชานี จันทร์ช่วงบางแก้วประชาสรรค์เกษียณอายุ 
125นางวิไลลักษณ์ พูลมาบางบ่อวิทยาคมเกษียณอายุ 
126นางรุจิรา ทิพยรัตน์หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์เกษียณอายุ 
127นางสาวรุจาภา สัมมานวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเกษียณอายุ 
128นายอำพล สุวรรณโฆษิตนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเกษียณอายุ 
129นายภุชงค์ จันทร์เปล่งนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเกษียณอายุ 
130นางสาวเพ็ญแข งามดวงใจป้อมนาคราชสวาทยานนท์เกษียณอายุ 
131นายวินัย นุชอินทร์ป้อมนาคราชสวาทยานนท์เกษียณอายุ 
132นางเพชรา ทูลประโคนป้อมนาคราชสวาทยานนท์เกษียณอายุ 
133นายไพบูลย์ ชัชวาลย์สายสินธ์ป้อมนาคราชสวาทยานนท์เกษียณอายุ 
134นางพิทยา บุญยืนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมเกษียณอายุ 
135นายสุรินทร์ เชี่ยวพานิชย์บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการเกษียณอายุ