ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนันท์นภัส คุ้มเมฆบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการลาออกจากราชการ 
2นางกมลพันธ์ พยัคเกษมโสภณเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์
3นายกำพล กันเกตุแก้วเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการถึงแก่กรรม