ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายปิยวัฒน์ ยงเจริญวัดโสธรวรารามวรวิหารเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์
2นางสาวมลิฎา เพื่อนงามวัดโสธรวรารามวรวิหารเบญจมราชรังสฤษฎ เบญจมราชรังสฤษฎ
3นางจันทร์เพ็ญ เลาหสินนุรักษวัดโสธรวรารามวรวิหารเบญจมราชรังสฤษฎ เบญจมราชรังสฤษฎ
4นางปพิชญา อ่อนสำลีวัดโสธรวรารามวรวิหารเบญจมราชรังสฤษฎ เบญจมราชรังสฤษฎ
5นางสาวสุภัทรา จวงอินทร์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เบญจมราชรังสฤษฎ เบญจมราชรังสฤษฎ
6นางสาวจารุณี น้อยเจริญดัดดรุณีเบญจมราชรังสฤษฎ เบญจมราชรังสฤษฎ
7นางสาวพรพรรณ อู่พิทักษ์ดัดดรุณีเบญจมราชรังสฤษฎ เบญจมราชรังสฤษฎ
8นายวีรยุทธ แจ่มแจ้งบางแก้วประชาสรรค์ราชวินิตบางแก้ว ราชวินิตบางแก้ว
9นางสาวทัศนีย์ บุญเผือกป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดทรงธรรม วัดทรงธรรม
10นางเพียงใจ พงษ์ยิ้มแย้มหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาวัดทรงธรรม วัดทรงธรรม
11นางสาวสมหมาย ไหลรินบางบ่อวิทยาคมคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.28
12นางสาวิตรี บุญนุกูลเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม.18
13นางสาวพรนิภา สีหาบงสตรีสมุทรปราการขาณุวิทยา สพม.41
14นางสาววรรณิศา ท่าสะอาดวัดโสธรวรารามวรวิหารหนองพอกวิทยาลัย สพม.27
15นางวงเดือน มะลัยโคตรปทุมคงคาวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป.สมุทรปราการ เขต 2
16นางสาวคริษฐา เสมานิตย์ดัดดรุณีเบญจมราชานุสรณ์ สพม.3
17นายจาตุรงค์ เบ็งยานวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการหอพระ สพม.34
18นายกีรติศักดิ์ สมบัติชัยแสงบางปะกง(บวรวิทยายน)นามะเขือพัฒนศึกษา สพม.24
19นายนินาท ศริพันธุ์บางบ่อวิทยาคมสุธีวิทยา สพม.4
20นายวัฒนา อ่อนสำลีวัดโสธรวรารามวรวิหารเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์
21นางสาวรัฏชดา ศรีสุทธิ์หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาสระแก้ว สพม.7
22นางสาวอรอุษา คำดวงวิสุทธิกษัตรีบ้านนา"นายกพิทยากร" สพม.7
23นางสาวประวีณา ด้นกันเดชบางพลีราษฏร์บำรุงทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.20
24นางสาวกรรณิการ์ นาเวศรัตนากรสตรีสมุทรปราการวัดป่าประดู่ สพม.18
25นางสาวจริยา สุภากิจบางพลีราษฏร์บำรุงสระแก้ว สพม.7
26นางสาลีรักษ์ กลิ่นเจริญดัดดรุณีลาออกจากราชการ 
27นายวิทยา วิทยวงศ์สกุลนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาออกจากราชการ 
28นายชาญศิลป์ เงินขาวมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ธาตุพนม สพม.22
29นายเมธา ขันเงินเทพศิรินทร์ สมุทรปราการบ้านลาดวิทยา สพม.10
30นางสกุลยา ลาผ่านบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการเขมราฐพิทยาคม สพม.29