ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอนัญญา พวงพุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศธจ.ฉะเชิงเทรา สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิกา
2นางจิรกิติ์ ปล้องประกายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศธจ.ฉะเชิงเทรา คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
3นางกุลจิรา พิธิยานุวัฒน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศธจ.ฉะเชิงเทรา สำนักงานปลัดฯ
4นายกฤษชนะ สิงคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศธจ.อุทัยธานี สำนักงานปลัดฯ
5นางสาววรรณรท ปัฎชามูลลาออกจากราชการ 
6นายสมเกียรติ ศรีทองวิสุทธิกษัตรีลาออกจากราชการ 
7นายศักดา บัวน้อยเทพศิรินทร์ สมุทรปราการถึงแก่กรรม 
8นางศิริเพ็ญ พงศ์นวบูรณ์มัธยมวัดด่านสำโรงกุฉินาราย์ สพม.24