ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาววารี พรหมมามัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์กาญจนานุเคราะห์ สพม.8
2นายวรพล วิเศษสัตย์วัดโสธรวรารามวรวิหารบ้านดอนทราย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
3นางสาวภัสธิภาดา ยศบุตรปทุมคงคาถึงแก่กรรม 
4นางสาวอินทุอร จริยากุลวงศ์สตรีสมุทรปราการบ้านสวายสอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1