ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางรำไพ โมกศรีมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์พุทไธสง สพม.32
2นางสาวศุภานัน หอมแพนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกโพนสวรรค์ราฎร์พัฒนา สพม.22
3นางสาวสุพัตรา ดาวไธสงไผ่แก้ววิทยาธารทองพิทยาคม สพม.32
4นายสมพร เสือสูงเนินพูลเจริญวิทยาคมด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
5นายสิปปวิชญ์ เดชกล้าวัดโสธรวรารามวรวิหารลาออกจากราชการ