ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวปิยะพร ทองไทยสินหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ลาออกจากราชการ 
2นายประเมิน วงษ์มิตรแท้สนามชัยเขตถึงแก่กรรม 
3นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วมนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกบ้านสันติสุข สพป.นครราชสีมาเขต 3
4นางสาวอารีรัตน์ จุ้มใหญ่ปทุมคงคาบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง สพป.อุดรธานี เขต 2
5นางสาวจินตนา แจ่มใสบางบ่อวิทยาคมนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" สพม.3
6นายพุทธิพงษ์ ศุภมัสดุอังกูรสมุทรปราการวัดไรขิงวิทยา สพม.9
7นางสาวเจนจิรา อุ่นสุขมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์โยธินบำรุง สพม.12
8นางสาวเมทินี รำพึงสุขเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการเบญจมานุสรณ์ สพม.17
9นางสาวกัลยาณี เทศนาสมุทรปราการน้ำพองศึกษา สพม.25
10นางสาวปิยะวรรณ จันสมัครพูลเจริญวิทยาคมหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม.29