ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสมรส กอน้อยสนามชัยเขตถึงแก่กรรม 
2นางสาวธารทิพย์ สุจริตวงศานนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ลาออกจากราชการ 
3นายวรวิทย์ สังสุทธิกุลเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยาลาออกจากราชการ 
4นางพันธ์สคราญ คาวีรัตน์วิสุทธิกษัตรีลาออกจากราชการ 
5นางพัสรา ศิริคำวิสุทธิกษัตรีลาออกจากราชการ 
6นางพัชราภรณ์ นิรมลเทพศิรินทร์ สมุทรปราการลาออกจากราชการ