ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเชลร์ โพธิมากูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6เกษียณอายุ 
2นางสาวชรัตน์ นิยมพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6เกษียณอายุ 
3นายชูธัช สระพรหมเปร็งวิสุทธาธิบดีเกษียณอายุ 
4นายสุธี ปั้นบัวแปลงยาวพิทยาคมเกษียณอายุ 
5นายมานิตย์ สิทธิโสภาสกุลวัดเปี่ยมนิโครธารามเกษียณอายุ 
6นายศักดิ์ชัย ณรงค์หนูกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราเกษียณอายุ 
7นายสมยศ พุทธนิมนต์วิสุทธิกษัตรีเกษียณอายุ 
8นางมัลลิกา เอียกพงษ์สตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
9นางมัณทนีย์ แก้วนุชนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเกษียณอายุ 
10นางประทีป แป้นเจริญนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเกษียณอายุ 
11นางอัญชลี พ่วงความสุขบางแก้วประชาสรรค์เกษียณอายุ 
12นางพรพิมล ทรงศิริดัดดรุณีเกษียณอายุ 
13นางศรีสุดา วุฒาพิทักษ์ดัดดรุณีเกษียณอายุ 
14นายชูชีพ พรหมสุวรรณ์ดัดดรุณีเกษียณอายุ 
15นางจุฑามาศ จันทราภิรมย์ดัดดรุณีเกษียณอายุ 
16นางวันเพ็ญ เรืองรัชนีกรดัดดรุณีเกษียณอายุ 
17นางปฐมารัตน์ มาระโภชน์ดัดดรุณีเกษียณอายุ 
18นายทองคำ สูงสุดยอดดัดดรุณีเกษียณอายุ 
19นางสุวรรณา แสงวงศ์ทองเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
20นางธชธร จารุพงศ์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
21นายกมนทรรศน์ ตุ่มศิริรัตน์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
22นางสาววรชภา ชุนรัตน์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2เกษียณอายุ 
23นายภูวเดช ธนโชติธีรกุลเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยาเกษียณอายุ 
24นายจรัญ แก้วมณีเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยาเกษียณอายุ 
25นางสาวอริยา อุไรรางกูลเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5เกษียณอายุ 
26นายพรชัย พรมลีเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5เกษียณอายุ 
27นางอุบล เพียรพิทักษ์วัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
28นางรจนา คงคาชนะวัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
29นางผ่องศรี น้อยปรีชาวัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
30นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์วัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
31นางรุ่งจรีย์ วงศ์เพชรอักษรวัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
32นายชาญชัย วงศ์ถีระพงษ์วัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
33นางพัชนี ถาวรวงศ์วัดโสธรวรารามวรวิหารเกษียณอายุ 
34นายพงษ์ศักดิ์ ชื่นชูผลเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทราเกษียณอายุ 
35นางอารีย์ วิจิตรกูลวิทยาราษฎร์รังสรรค์เกษียณอายุ 
36นางแสงอรุณ อำไพวิทยาราษฎร์รังสรรค์เกษียณอายุ 
37นายประยุทธ วุฒาพิทักษ์วิทยาราษฎร์รังสรรค์เกษียณอายุ 
38นางอำไพ วณิชเจริญการบางคล้าพิทยาคมเกษียณอายุ 
39นางประยงค์ จุลมณฑลบางคล้าพิทยาคมเกษียณอายุ 
40นายกมล ฉันทะจำรัสศิลป์บางคล้าพิทยาคมเกษียณอายุ 
41นางศิริลักษณ์ รัตนาบางน้ำเปรี้ยววิทยาเกษียณอายุ 
42นางวิไลวรรณ แย้มพุชชงบางน้ำเปรี้ยววิทยาเกษียณอายุ 
43นางวัลยารักษ์ เชื้อนาคะบางปะกง(บวรวิทยายน)เกษียณอายุ 
44นางสาวจำเนียร ชินารักษ์บางปะกง(บวรวิทยายน)เกษียณอายุ 
45นางพรเพ็ญ เจริญสุขไผ่แก้ววิทยาเกษียณอายุ 
46นางสาวลักขณา ถนอมเงินไผ่แก้ววิทยาเกษียณอายุ 
47นายมาโนช ศรีวรนันท์ไผ่แก้ววิทยาเกษียณอายุ 
48นายสุรินทร์ มิ่งฉายสนามชัยเขตเกษียณอายุ 
49นางงามจิตร เฉลยทรัพย์สนามชัยเขตเกษียณอายุ 
50นางสุรางค์ เช้าเจริญพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
51นางมยุรี เพิ่มพรศรีพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
52นายประกอบ กมลรัตนะสมบัติพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
53นางสาวสุดใจ วงษ์สุดพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
54นางเบญจา เดชสุภาพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
55นางสุภาภรณ์ นนทเกษมพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
56นางสุวรรณีย์ มงคลพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
57นางกลิ่นผกา วุฒิศักดิ์สถิตย์พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
58นางสุภาพรรณ นพสมบูรณ์พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
59นางแสงศรี จันพิทักษ์ราชสาส์นวิทยาเกษียณอายุ 
60นางสาววิมล ผลบุญพุทธิรังสีพิบูลเกษียณอายุ 
61นายเฉลิม รวมครบุรีวัดเปี่ยมนิโครธารามเกษียณอายุ 
62นางเพ็ญนภา ชัยชนะพาลวัดเปี่ยมนิโครธารามเกษียณอายุ 
63นายประณัฐ รัตนเวคินวัดเปี่ยมนิโครธารามเกษียณอายุ 
64นางอรณัฐชา ฐาปนะสุตกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราเกษียณอายุ 
65นายวิเชียร รักษาทรัพย์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราเกษียณอายุ 
66นายเพทาย พินโปนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชเกษียณอายุ 
67นางสาวสุพัฒนี เกียรติเวทย์ดอนฉิมพลีพิทยาคมเกษียณอายุ 
68นางพิมจันทร์ มนูรีมหมอนทองวิทยาเกษียณอายุ 
69นายชวาลาธวัช เจริญผลสมุทรปราการเกษียณอายุ 
70นายณฐรัช ธรรมบำรุงสมุทรปราการเกษียณอายุ 
71นางสาวสมพร สังข์พูลสมุทรปราการเกษียณอายุ 
72นางสาวกันทิมา รัชฎาวรรณพงษ์สมุทรปราการเกษียณอายุ 
73นางอมรรัตน์ มากคงสมุทรปราการเกษียณอายุ 
74นางสาวพีรญา ลิ้มวงศ์สมุทรปราการเกษียณอายุ 
75นางสุวิชญา พลอยขาวสมุทรปราการเกษียณอายุ 
76นางสาวจิตรลดา ไกรพยนต์สมุทรปราการเกษียณอายุ 
77นางสาวสุภาภรณ์ โพสิทธิ์วิญญูสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
78นางศิริมา เจนจิตมั่นสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
79นางพนมพร แก้วถาวรสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
80นายธนัญชัย บุณยรัตพันธุ์สตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
81นางสาวจุฑามาศ สดแสงจันทร์สตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
82นางพรพรรณ ฤทธิ์สำเร็จสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
83นางสาวนงลักษณ์ แก้วทิพย์รักษ์สตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
84นางสาวจรัสศรี พูลสวัสดิ์สตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
85นางสาวสุกัญญา อรุณชาติสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
86นางสาวจันทิมา บุญมีสตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
87นางสาวรัชนี ถิรจิตโตเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการเกษียณอายุ 
88นางสาวสุวรรณา นาควาดเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการเกษียณอายุ 
89นางสาววิชชุดา พรมสุบรรณ์เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการเกษียณอายุ 
90นางวิไลวรรณ คชาวงษ์เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการเกษียณอายุ 
91นางขนิษฐา ท้วมเสมเทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
92นางวัชรี วงษ์มณีเทศเทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
93นายพนม เลื่อมสำราญเทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
94นางเพลิน สุกษมรัตน์เทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
95นางสาวอมรรัตน์ สงวนไชยกฤษณ์เทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
96นายพิสิษฐ์ รัตนอัมพรโสภณเทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
97นางพัชมณฑ์ธร คงสาครเทพศิรินทร์ สมุทรปราการเกษียณอายุ 
98นางสุนิสา เกื้อหนุนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเกษียณอายุ 
99นางพรทิพย์ โรจน์นุกูลวณิชนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเกษียณอายุ 
100นายสุวิน โรจน์นุกูลวณิชนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเกษียณอายุ 
101นางนิตยา รัฐสมุทรนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเกษียณอายุ 
102นายสมศักดิ์ ผดุงจิตร์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการเกษียณอายุ 
103นายประดิษฐ ทิพย์สมบัติบุญนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการเกษียณอายุ 
104นายสหะชัย แสงสุนทรบางแก้วประชาสรรค์เกษียณอายุ 
105นางสิวิมล บัวปลั่งบางแก้วประชาสรรค์เกษียณอายุ 
106นางสาวภิรมย์ ทับทิมเทศบางแก้วประชาสรรค์เกษียณอายุ 
107นางพิมพ์เพชร พรเกตุคณากาญจน์บางแก้วประชาสรรค์เกษียณอายุ 
108นางบุญตา เจริญกิจบางแก้วประชาสรรค์เกษียณอายุ 
109นางกรุณา โสตรโยมบางแก้วประชาสรรค์เกษียณอายุ 
110นางทัศณี หวังเจริญทรัพย์บางแก้วประชาสรรค์เกษียณอายุ 
111นายประวัติ สุกใสบางบ่อวิทยาคมเกษียณอายุ 
112นางประทุม มหาบุญบางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
113นางพรพรรณ สุขผลบางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
114นายถิระพล อำไพบางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
115นางพวงรัตน์ ชื่นเกษรบางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
116นางธัญญะรัตน์ ธีรธนธิวัฒน์บางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
117นายณรงค์กิจ สุขรุ่งบางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
118นางสาวพิศสมัย เพิ่มความสุขบางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
119นางประภัสสร ทาวีบางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
120นางทิพยาภา ทับทิมเทศป้อมนาคราชสวาทยานนท์เกษียณอายุ 
121นางอารยา ไชยะเดชะป้อมนาคราชสวาทยานนท์เกษียณอายุ 
122นายสมเดช เล่าเอี้ยวหงวนมัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
123นางสมลักษณ์ มาสุริยะมัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
124นางผาสุข ขันธประสิทธิ์มัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
125นายสมชาย จันทร์ไกรทองมัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
126นางศิริรัตน์ อัตรังสรรค์มัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
127นายสถาพร กิมยงค์มัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
128นางอารยา มหามิตรมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
129นางนลินี มีริยะเกิดมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
130นางสาวศิริวรรณ ลิขิตวรวรรณราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
131นายวิจิตร์ อัมพะวะผะลินราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
132นายวุฒิ โชติธนธิติพรราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
133นางเขมณัฏฐ์ สาระสิทธิ์วิสุทธิกษัตรีเกษียณอายุ 
134นายยุทธนา ศิริคำวิสุทธิกษัตรีเกษียณอายุ 
135นางนันทวัน ทัศนาหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเกษียณอายุ 
136นายสมวรรณ คงจำปีหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเกษียณอายุ 
137นางราณี หังสวนัสหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเกษียณอายุ 
138นางจิตรลดา หอมชื่นหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเกษียณอายุ 
139นางนุชนันท์ อ่อนจันทร์หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเกษียณอายุ 
140นายวีระสิน เฉยเจริญดัดดรุณีเกษียณอายุ 
141นายสมบัติ เหมือนศรีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทราเกษียณอายุ 
142นายมานพ วรรณสิทธิ์พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)เกษียณอายุ 
143นายเพิ่มทวี มากเจริญสมุทรปราการเกษียณอายุ 
144นายนิวัฒน์ ศิริวัฒน์สตรีสมุทรปราการเกษียณอายุ 
145นายสมคิด สำอางค์ญาติเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการเกษียณอายุ 
146นายธงชัย รุ่งโรจน์บางบ่อวิทยาคมเกษียณอายุ 
147นายวินัช สว่างกาญจน์บางพลีราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
148นางลภัส ธาตุดีป้อมนาคราชสวาทยานนท์เกษียณอายุ 
149นายสมบัติ รอดทับทิมมัธยมวัดด่านสำโรงเกษียณอายุ 
150นายสมชาย วงศ์สุวรรณราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
151นายอุทัยรักษ์ จิตจักรราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
152นายยุทธชัย ป้อมสูงราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
153นายสายยนต์ ประกอบการราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
154นางศรีสุนันท์ จันทร์ศิลาวิสุทธิกษัตรีเกษียณอายุ 
155นางเฉิดโฉม แก้วโบราณวิสุทธิกษัตรีเกษียณอายุ 
156นายคำรณ เจริญวงศ์วิสุทธิกษัตรีเกษียณอายุ 
157นางสาวพรรณวรท อุ่นใจไผ่แก้ววิทยาลาออกจากราชการ 
158นายทวีป ฉิมไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศธจ.นครนายก ศธจ.นครนายก
159นางญานภร นันทพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศธจ.ฉะเชิงเทรา ศธจ.ฉะเชิงเทรา
160นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศธจ.สมุทรปราการ ศธจ.สมุทรปราการ
161นายโสธร จิตรังษีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศธจ.นนทบุรี ศธจ.นนทบุรี
162นางละม่อม รำพึงนิตย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศธจ.สมุทรปราการ ศธจ.สมุทรปราการ
163นายพิธาวัชร์ สำราญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศธจ.สมุทรสาคร ศธจ.สมุทรสาคร
164นายสุรศักดิ์ สุระเสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศธจ.สมุทรปราการ ศธจ.สมุทรปราการ
165นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณคีรีขันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศธจ.บึงกาฬ ศธจ.บึงกาฬ
166นางจารุวรรณ สังข์ธนูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศธจ.ตราด ศธจ.ตราด
167นางสาวพัชรีภรณ์ ปานทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศธจ.สิงห์บุรี ศธจ.สิงห์บุรี
168นางปวีณา พูลสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศธจ.ฉะเชิงเทรา ศธจ.ฉะเชิงเทรา
169นางสาวนิภากร โสภากันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศธจ.สมุทรปราการ ศธจ.สมุทรปราการ
170นายสิทธิพร สุดพรหมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศธจ.ปทุมธานี ศธจ.ปทุมธานี