รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6นายนพพร พิพิธจันทร์ 038517280 
101นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการนางเพ็ญพิไลลักษณ์ มณีภาค 0231372220896184381
102มัธยมวัดด่านสำโรงนายไพโรจน์ ตันเจริญ 023943916 
103สตรีสมุทรปราการนางสาวปฏิมา พูนทรัพย์ 0238800301 
104สมุทรปราการนายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง 0239500160819016197
105หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยานายบรรหาร เอี่ยมสอาด 0238908001 
106เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร 0238301660813234926
107ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกนายชัยเนตร ไวยคณี 024632984 
109วิสุทธิกษัตรีนายสมยศ พุทธนิมนต์ 0281852700896714631
110ป้อมนาคราชสวาทยานนท์  024259459 
111มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วั 028156936 
112สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์นางสุภาพร รัตน์น้อย 028484380 
113มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์นายบุญจักรวาล รอดบำเรอ 0232394770898333572
114เทพศิรินทร์ สมุทรปราการนายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ 0239447010847056185
115ปทุมคงคานายสมควร อิ่มพงษ์ 023474166680818430564
201นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนายวุฒิชัย วันทมาตย์ 0233818756 
202บางบ่อวิทยาคม  0270861189 
203เปร็งวิสุทธาธิบดีนายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล 02739366010813822926
204หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์นางวิไลลักษณ์ พูลมา 0233012756 
205บางแก้วประชาสรรค์  023833273 
206บางพลีราษฏร์บำรุงนายสมเจต พูลมา 02751150470817028612
207พูลเจริญวิทยาคมนายไพรัตน์ ก้อนทองคำ 023127109 
210ราชวินิตสุวรรณภูมินายสถิตย์ สวนพรหม 0232723180836067616
211บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการนางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง 0231514560819179906
301ดัดดรุณี  038512547 
302เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีนายสุชาติ คงเจริญ 0385159410853927976
303เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรานายศิริพงศ์ ทีฆะ 0385921610819917234
305เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  038981614 
306เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา  038593149 
308เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5นางพรปวีณ์ แสนสุข 0385171970851744983
309วัดโสธรวรารามวรวิหารนายวีระชัย ตนานนท์ชัย 0385115590818643616
310การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)นายพเยาว์ เกตานนท์ 038502213 
311ดอนฉิมพลีพิทยาคมนายสุพจน์ พลหาญ 0385851280899338113
312บางน้ำเปรี้ยววิทยานายชัชชัย พุทธสุวรรณ์ 0385811090819828347
313ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนางปนัดดา มักสัมพันธุ์ 038132073 
314หมอนทองวิทยานายมนตรี เดวิเลาะ 0385130550817822378
315บางปะกง(บวรวิทยายน)นายสมบัติ รัตนคร 0385314000894075895
316ผาณิตวิทยานางวรฉาย ทองคำ 038131841 
317พุทธิรังสีพิบูลนางปราณี ปั้นบัว 0385770210817615369
318วิทยาราษฎร์รังสรรค์นายเอนก หร่ายเจริญ 038587096 
401บางคล้าพิทยาคมนายศักดิ์ชัย ณรงค์หนู 0385411380861020404
402วัดเปี่ยมนิโครธารามนายมานิตย์ สิทธิโสภาสกุล 0385272680899832728
403กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรานายประเสริฐ กุลพิพัฒน์รัตน์ 0385020600815559964
405หนองแหนวิทยานางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย 038523385 
406ราชสาส์นวิทยานายสมเกียรติ ภู่เจริญ 038591078 
408สนามชัยเขตนางรุจิรดา วรรณศิริ 0385524320869772774
409แปลงยาวพิทยาคมนายสุธี ปั้นบัว 0385891230840077329
410ไผ่แก้ววิทยานายศักดิ์เดช จุมณี 0385892550898332442
411หนองไม้แก่นวิทยานางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ 038502009 
412มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรานายสุธน คงคาชนะ 03855606120818226230
413ก้อนแก้วพิทยาคมนางคนึงนาถ จันทวงษ์ 038515609