รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  038517280 
101นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการนายบรรหาร เอี่ยมสอาด 023137222 
102มัธยมวัดด่านสำโรงนายเกษม วิจิโน 023943916 
103สตรีสมุทรปราการนายวุฒิชัย วันทมาตย์ 0238800301 
104สมุทรปราการนายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง 0239500160819016197
105หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วั 0238908001 
106เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร 0238301660813234926
107ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกนายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ 0246329840818162671
109วิสุทธิกษัตรีนายสมยศ พุทธนิมนต์ 0281852700896714631
110ป้อมนาคราชสวาทยานนท์นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ 024259459 
111มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมนายสมชาย ทองสุทธิ์ 028156936 
112สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์นายสมชาย แสงถนอม 028484380 
113มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์นายบุญจักรวาล รอดบำเรอ 0232394770898333572
114เทพศิรินทร์ สมุทรปราการนายสถิตย์ สวนพรหม 0239447010836067616
115ปทุมคงคานายสมนึก อุดมทรัพย์ 02347416668 
201นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนางสุภาพร รัตน์น้อย 0233818756 
202บางบ่อวิทยาคมนางวิไลลักษณ์ พูลมา 0270861189 
203เปร็งวิสุทธาธิบดีนายชูธัช สระพรหม 0273936601 
204หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย 0233012756 
205บางแก้วประชาสรรค์นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ 023833273 
206บางพลีราษฏร์บำรุงนายสมเจต พูลมา 02751150470817028612
207พูลเจริญวิทยาคมนายไพรัตน์ ก้อนทองคำ 023127109 
210ราชวินิตสุวรรณภูมินายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล 0232723180813822926
211บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการนางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง 0231514560819179906
301ดัดดรุณีนายวีระชัย ตนานนท์ชัย 0385125470818643616
302เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีนายสุชาติ คงเจริญ 0385159410853927976
303เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรานายศิริพงศ์ ทีฆะ 0385921610819917234
305เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2นางปราณี ปั้นบัว 0389816140817615369
306เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา  038593149 
308เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5นางพรปวีณ์ แสนสุข 0385171970851744983
309วัดโสธรวรารามวรวิหารนางรุจิรดา วรรณศิริ 0385115590869772774
310การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)นายพเยาว์ เกตานนท์ 038502213 
311ดอนฉิมพลีพิทยาคมนางปนัดดา มักสัมพันธุ์ 038585128 
312บางน้ำเปรี้ยววิทยานายชัชชัย พุทธสุวรรณ์ 0385811090819828347
313ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนางอมรวดี สินเจริญ 038132073 
314หมอนทองวิทยานายมนตรี เดวิเลาะ 0385130550817822378
315บางปะกง(บวรวิทยายน)นายศักดิ์เดช จุมณี 0385314000898332442
316ผาณิตวิทยานางวรฉาย ทองคำ 038131841 
317พุทธิรังสีพิบูลนายสมบัติ รัตนคร 0385770210894075895
318วิทยาราษฎร์รังสรรค์นายเอนก หร่ายเจริญ 038587096 
401บางคล้าพิทยาคมนายศักดิ์ชัย ณรงค์หนู 0385411380861020404
402วัดเปี่ยมนิโครธารามนายมานิตย์ สิทธิโสภาสกุล 0385272680899832728
403กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา  038502060 
404พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)  038551127 
405หนองแหนวิทยา  038523385 
406ราชสาส์นวิทยานางกัณจะณา พุ่มมาลา 038591078 
408สนามชัยเขตนางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ 038552432 
409แปลงยาวพิทยาคมนายสุธี ปั้นบัว 0385891230840077329
410ไผ่แก้ววิทยานายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์ 038589255 
411หนองไม้แก่นวิทยานายประภาส กรุดพันธ์ 038502009 
412มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทราว่าที่ร้อยเอกภูวเดช นิธิธานนท์ 0385560612 
413ก้อนแก้วพิทยาคมนางสาวไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย 038515609