รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร 0385172800813234926
101นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการนายบรรหาร เอี่ยมสอาด 023137222 
102มัธยมวัดด่านสำโรงนายเกษม วิจิโน 023943916 
103สตรีสมุทรปราการนายวุฒิชัย วันทมาตย์ 0238800301 
104สมุทรปราการนายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง 0239500160819016197
105หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วั 0238908001 
106เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ  023830166 
107ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกนายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ 0246329840818162671
109วิสุทธิกษัตรี  028185270 
110ป้อมนาคราชสวาทยานนท์นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ 024259459 
111มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมนายสมชาย ทองสุทธิ์ 028156936 
112สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์นายสมชาย แสงถนอม 028484380 
113มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์นายบุญจักรวาล รอดบำเรอ 0232394770898333572
114เทพศิรินทร์ สมุทรปราการนายสถิตย์ สวนพรหม 0239447010836067616
115ปทุมคงคานายสมนึก อุดมทรัพย์ 02347416668 
201นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนางสุภาพร รัตน์น้อย 0233818756 
202บางบ่อวิทยาคมนางวิไลลักษณ์ พูลมา 0270861189 
203เปร็งวิสุทธาธิบดี  0273936601 
204หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย 0233012756 
205บางแก้วประชาสรรค์นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ 023833273 
206บางพลีราษฏร์บำรุงนายสมเจต พูลมา 02751150470817028612
207พูลเจริญวิทยาคมนายไพรัตน์ ก้อนทองคำ 023127109 
210ราชวินิตสุวรรณภูมินายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล 0232723180813822926
211บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการนางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง 0231514560819179906
301ดัดดรุณีนางปราณี ปั้นบัว 0385125470817615369
302เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีนายสุชาติ คงเจริญ 0385159410853927976
303เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรานายศิริพงศ์ ทีฆะ 0385921610819917234
305เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ 038981614 
306เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยานางกัณจะณา พุ่มมาลา 038593149 
308เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5นายวนิชชัย แก่นภมร 038517197 
309วัดโสธรวรารามวรวิหารนางรุจิรดา วรรณศิริ 0385115590869772774
310การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)นายพเยาว์ เกตานนท์ 038502213 
311ดอนฉิมพลีพิทยาคมนางปนัดดา มักสัมพันธุ์ 038585128 
312บางน้ำเปรี้ยววิทยานายชัชชัย พุทธสุวรรณ์ 0385811090819828347
313ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนางอมรวดี สินเจริญ 038132073 
314หมอนทองวิทยานายมนตรี เดวิเลาะ 0385130550817822378
315บางปะกง(บวรวิทยายน)นางพรปวีณ์ แสนสุข 0385314000851744983
316ผาณิตวิทยานางวรฉาย ทองคำ 038131841 
317พุทธิรังสีพิบูลนายสมบัติ รัตนคร 0385770210894075895
318วิทยาราษฎร์รังสรรค์นายเอนก หร่ายเจริญ 038587096 
401บางคล้าพิทยาคมนายวิชัย ยอดปัญญา 038541138 
402วัดเปี่ยมนิโครธาราม  038527268 
403กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา  038502060 
404พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)นายศักดิ์เดช จุมณี 0385511270898332442
405หนองแหนวิทยาว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง 038523385 
406ราชสาส์นวิทยานายวิโรจน์ จำปาทอง 038591078 
408สนามชัยเขตนางนิตยา มั่นชำนาญ 038552432 
409แปลงยาวพิทยาคม  038589123 
410ไผ่แก้ววิทยานายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์ 038589255 
411หนองไม้แก่นวิทยานายประภาส กรุดพันธ์ 038502009 
412มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทราว่าที่ร้อยเอกภูวเดช นิธิธานนท์ 0385560612 
413ก้อนแก้วพิทยาคมนางสาวไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย 038515609