รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร 0385172800813234926
101นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ 023137222 
102มัธยมวัดด่านสำโรงนายเกษม วิจิโน 023943916 
103สตรีสมุทรปราการนายวุฒิชัย วันทมาตย์ 0238800301 
104สมุทรปราการนายไพรัตน์ ก้อนทองคำ 023950016 
105หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยานายสมชาย ทองสุทธิ์ 0238908001 
106เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ  023830166 
107ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกนายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ 0246329840818162671
109วิสุทธิกษัตรีว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วั 028185270 
110ป้อมนาคราชสวาทยานนท์นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ 024259459 
111มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมนายประภาส กรุดพันธ์ 028156936 
112สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์ 028484380 
113มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์นายบุญจักรวาล รอดบำเรอ 0232394770898333572
114เทพศิรินทร์ สมุทรปราการนายบรรหาร เอี่ยมสอาด 023944701 
115ปทุมคงคานายสมนึก อุดมทรัพย์ 02347416668 
201นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนางวรฉาย ทองคำ 0233818756 
202บางบ่อวิทยาคมนายสมเกียรติ ภู่เจริญ 0270861189 
203เปร็งวิสุทธาธิบดีนางบุศรินทร์ แสงใหญ่ 0273936601 
204หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย 0233012756 
205บางแก้วประชาสรรค์นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ 023833273 
206บางพลีราษฏร์บำรุงนายสมเจต พูลมา 02751150470817028612
207พูลเจริญวิทยาคมนางสุภาพร รัตน์น้อย 023127109 
210ราชวินิตสุวรรณภูมินางพรปวีณ์ แสนสุข 0232723180851744983
211บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการนางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง 0231514560819179906
301ดัดดรุณีนางปนัดดา มักสัมพันธุ์ 038512547 
302เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีนายสุชาติ คงเจริญ 0385159410853927976
303เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรานางดวงรัตน์ ชิตเจริญ 038592161 
305เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ 038981614 
306เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยานางกัณจะณา พุ่มมาลา 038593149 
308เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5นายวนิชชัย แก่นภมร 038517197 
309วัดโสธรวรารามวรวิหารนางรุจิรดา วรรณศิริ 0385115590869772774
310การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)นายโกศล วรพุฒ 038502213 
311ดอนฉิมพลีพิทยาคมนายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์ 038585128 
312บางน้ำเปรี้ยววิทยานายชัชชัย พุทธสุวรรณ์ 0385811090819828347
313ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนายวิเชียร นิกรประเสริฐ 038132073 
314หมอนทองวิทยานายมนตรี เดวิเลาะ 0385130550817822378
315บางปะกง(บวรวิทยายน)นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล 0385314000813822926
316ผาณิตวิทยา  038131841 
317พุทธิรังสีพิบูลนางอมรวดี สินเจริญ 038577021 
318วิทยาราษฎร์รังสรรค์นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ 038587096 
401บางคล้าพิทยาคมนายวิชัย ยอดปัญญา 038541138 
402วัดเปี่ยมนิโครธารามนายสุวิทย์ ชัยรัตน์ 038527268 
403กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรานายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์ 038502060 
404พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)นายศักดิ์เดช จุมณี 0385511270898332442
405หนองแหนวิทยาว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง 038523385 
406ราชสาส์นวิทยานายวิโรจน์ จำปาทอง 038591078 
408สนามชัยเขตนางนิตยา มั่นชำนาญ 038552432 
409แปลงยาวพิทยาคมนายพเยาว์ เกตานนท์ 038589123 
410ไผ่แก้ววิทยานายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร 038589255 
411หนองไม้แก่นวิทยานายนิพัฒน์ จริงจิตร 038502009 
412มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทราว่าที่ร้อยเอกภูวเดช นิธิธานนท์ 0385560612 
413ก้อนแก้วพิทยาคมนางสาวไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย 038515609